Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 69, 2019   -   Pages: 11-23
CORRESPONDENCE OF THE STATE REGULATION OF WATER BODIES SANITARY PROTECTION IN UKRAINE WITH THE REQUIREMENTS OF THE EU DIRECTIVES: ECOLOGIC-HYGIENIC, ARCHITECTURAL-PLANNING, AND LEGAL ASPECTS
A.M. Serdiuk1, V.M. Makhniuk1, S.. Harkavyi2, .. Myshkovska3, .S. Rudenko3, N.. Ryzhenko4, V.. Zhukovskyi4, N.M. Tarasova5
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU
2 BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
3 MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE
4 STATE ECOLOGICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION AND MANAGEMENT OF THE MINISTRY OF ECOLOGY AND NATURAL RESOURCES OF UKRAINE
5 PRIVATE INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION KYIV MEDICAL UNIVERSITY

: 614.777:627.1:711.4
https://doi.org/10.32402/hygiene2019.69.011

SUMMRY:
Objective: We studied the legal framework of sanitary, ecological, water and urban planning legislation in the field of sanitary protection of water bodies and established its compliance with the requirements of the European Union Directives for the development of the measures for the solution of the problematic issues.
Materials and methods: The current legislative and regulatory documents of national legisla-tion and the EU directives in the field of the protection of water bodies were the objects of the study.
Results: As a result of the study of the legal framework of sanitary, ecological, water and town- planning legislation in the field of sanitary protection of water bodies and determination of its compliance with the requirements of the Directives of the European Union, the following were estab-lished.
Conclusions: The current legislative and regulatory framework of the sanitary legislation of Ukraine in the field of protection of water bodies needs the improvement in terms for the orientation to new mechanisms of economic regulation, decentralization of power and to the requirements of the EU Council Directives, the European standards of water quality.
In order to improve the sanitary-epidemiological state of water resources in Ukraine, their ra-tional use and protection, it is proposed to implement a state-and-legal policy in the field of sanitary water protection focused on the effective implementation of water legislation of Ukraine, preservation of water fund of Ukraine; combination of state-and-legal water policy with other directions of state policy; optimum coordination of architectural-planning, water-ecological, sanitary-epidemiological aspects and social interests; combination of rational use and protection of water bodies requiring special protection; priority of drinking water supply and water protection measures; implementation of international treaties for the purpose of proper legal, sanitary-epidemiological regime of trans-boundary water bodies; orientation on the European standards for quantitative and qualitative water status; ensuring of the implementation of the functions of management of use and sanitary protection of water; formation of ecological, sanitary-epidemiological ideology among the population.

KEYWORDS:
restricted areas of water bodies, legislative-regulatory documents, state regulation, the EU directives, sanitary-hygienic requirements, town-planning activity, development of measures to minimize the im-pact on the environment, public health.

REFERENCES:
1. State Agency of Water Resources of Ukraine. Zahalni pokaznyky vykorystannia vodnykh resursiv Ukrainy (pro velyki vodozabory ta skydy stichnykh ta inshykh vod baseiniv osnovnykh richok Ukrainy) [General Indicators of the Use of Water Resources of Ukraine (about Large Water Intakes and Discharges of Sewage and other Water of the Basins of the Main Rivers of Ukraine)] (in Ukrainian). URL: http: //data.gov.ua/ dataset/2054e342-fd89-4419-b130-685a9d042990
2. Pro Natsionalnu prohramu ekolohichnoho ozdorovlennia baseinu Dnipra ta polipshennia yakosti pytnoi vody: Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 27 liutoho 1997 r. No. 123/97- [On the National Program for the Environmental Improvement of the Dnipro Basin and the Improvement of Drinking Water Quality: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine No. 123/97-VR Ukraine, February 27, 1997]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1997 ; 41; St. 41 (in Ukrainian).
3. Pro zatverdzhennia Zahalnoderzhavnoi prohramy okhorony ta vidtvorennia dovkillia Azovskoho ta Chornoho moriv: Zakon Ukrainy vid 22 bereznia 2001 r. N 2333-III [On the Approval of the National Program for the Protection and Reproduction of the Environment of the Azov and Black Seas: Law of Ukraine, March 22, 2001 No. 2333-III]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001 ; 28 ; St.135 (in Ukrainian).
4. Pro Zahalnoderzhavnu prohramu rozvytku vodnoho hospodarstva Ukrainy: Zakon Ukrainy vid 17 sichnia 2002 r. N 2988-III (iz zminamy, vnesenymy zhidno z Zakonamy [On the National Water Development Program of Ukraine: Law of Ukraine, January 17, 2002 No. 2988-III (as amended by the Laws)]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2002 ; 25 ; St.172. (in Ukrainian).
5. Prokopov V.. Pytna voda Ukrainy: medyko-ekolohichni ta sanitarno-hihiienichni aspekty [Drinking Water of Ukraine: Medico-Ecological and Sanitary-and-Hygienic Aspects]. ..Serdiuk (ed.). Kyiv : Medytsyna ; 2016 : 400 p. (in Ukrainian).
6. Pro Zahalnoderzhavnu prohramu "Pytna voda Ukrainy" na 2006-2020 roky: Zakon Ukrainy vid 3 bereznia 2005 r. N 2455-IV iz zminamy, vnesenymy zhidno z Zakonamy [On the National Program Drinking Water of Ukraine for 2006 2020: Law of Ukraine, March 3, 2005, N 2455-IV as amended by the Law]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2005 ; 15 ; St. 243 (in Ukrainian).
7. Pro pravovyi rezhym zon sanitarnoi okhorony vodnykh obiektiv : Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 hrudnia 1998 r. N 2024 [On the Legal Regime of the Zones of Water Objects Sanitary Protection : Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, December 18, 1998 2024 ]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 1998 ; 51 : 1890 (in Ukrainian).
8. Serdiuk .., Polka N.S., Makhniuk V.., Savina R.V. and Mohylnyi S.. Hihiiena planuvannia ta zabudovy naselenykh mists na varti hromadskoho zdorovia (do 85-richnoho yuvileiu DU Instytut hromadskoho zdorovia im. O.M. Marzieieva NAMNU) [Hygiene of Planning and Building of the Settlements on the Watch of Public Health (in Commemoration of the 85th Anniversary of O.M. Marzeev Institute for Public Health, NAMSU)]. Kyiv : Dedinform; 2017 : 271 p. (in Ukrainian).
9. Pro zatverdzhennia pravyl pryimannia stichnykh vod do system tsentralizovanoho vodovidvedennia ta Poriadok vyznachennia rozmiru platy, shcho spravliaietsia za ponadnormovi skydy stichnykh vod do system tsentralizovanoho vodovidvedennia: nakaz Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy 316 vid 01 hrudnia 2017 roku. [On the Approval of the Rules for the Acceptance of Wastewater into the Systems of Central-ized Drainage and the Procedure for the Determination of the Amount of Payment for Over-Discharge of Wastewater into the Systems of Centralized Drainage: Order of the Ministry of Regional Development, Construction and Housing-and-Communal Services of Ukraine No. 316, December 01, 2017]. (in Ukrainian).
10. Ministry of Regional Development, Construction and Housing-and-Communal Services of Ukraine. Pro yakist pytnoi vody ta stan pytnoho vodopostachannia v Ukraini u 2016 rotsi: natsionalna dopovid [On the Quality of Drinking Water and the State of Drinking Water Supply in Ukraine in 2016: National Report]. Kyiv ; 2017 : 407 p. (in Ukrainian).
11. Ministry of Health of Ukraine. Shchorichna dopovid pro stan zdorovia naselennia, sanitarno-epidemichnu sytuatsiiu ta rezultaty diialnosti systemy okhorony zdorovia Ukrainy. 2015 rik. [Annual Report on the State of Health of the Population, the Sanitary-Epidemic Situation and the Results of the Activity of Health Care System of Ukraine. 2015]. Kyiv ; 2016 : 452 p. (in Ukrainian).
12. Fedinick K.P., Mae Wu and Olson E.D. Threats on Tap: Widespread Violations Highlight Need for Investment in Water Infrastructure and Protections. Report NRDC. NRDC, 2017. 26 p.
13. Moa Kenya. Essessment of Faecal Contamination and Sanitary Risk in Intermittet Piped Water Systems in Rural Nepal : Master of Science Thesis. UNESCO-IHE Institute for Water Edu-cation. Delft, the Netherlands, 2016. 92 p.

FOR CITATION:
Serdiuk A.M., Makhniuk V.M., Harkavyi S.., Myshkovska .., Rudenko .S., Ryzhenko N.., Zhukovskyi V.., Tarasova N.M. Vidpovidnist derzhavnoho rehuliuvannia sanitarnoi okhorony vodnykh obiektiv v Ukraini vymoham Dyrektyv YeS: ekoloho-hihiienichni, arkhitekturno-planuvalni ta pravovi aspekty [Correspondence of the state regulation of water bodies sanitary protection in Ukraine with the requirements of the EU directives: ecologic-hygienic, architectural-planning, and legal aspects]. In : Hihiiena naselenykh mists : zb. nauk. pr. [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2019 ; 69 : 11-23 (in Ukrainian).