Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 70, 2020   -   Pages: 53-64
RESULTS OF OBSERVATIONS ON THE INDICATORS OF THE DNIPRO WATER, WHICH INTENSIFY ITS "BLOOMING", AND RECOMMENDATIONS OR PREVENTIVE MEASURES
.V. Zorina1, V.O. Prokopov1, M.Y. Antomonov1
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU

: 614.777:504.064.3 (282.247.32)
https://doi.org/10.32402/hygiene2020.70.053

SUMMRY:
Objective. Analysis of the results of systematic observations of the indicators that characterize the "blooming" of the water of the Dnieper River in space-time aspect, and providing recommendations for its prevention.
Materials and methods. To assess the water quality of the Dnieper River, an array of data from the State Agency of Water Resources "Dnieper Basin Water Resources Management" (20152017, 906 samples), the State Water Cadastre (2016), "UNHC Ministry of Health" on the state of water in Ukraine (19921994), National Report on Drinking Water Quality and the State of Drinking Water Supply in Ukraine (20052016), Lithuanian Waste Management Regulation (2006), Council Directive 91/271/EC. Methods were used for data processing: analytical, statistical, correlation, mathematical modeling.
Results and conclusions. A high content of phosphates and organic substances in the water of the Dnipro river in the spatial-and-temporal section is demonstrated, which indicates a natural and anthropogenic contamination and will lead to the potential problems with the contamination of tap drinking water made of the Dnipro water. It is proved that one of the priority tasks today should be to reduce the content of organic matter, phosphorus and nitrogen in surface waters, which can be achieved by establishing coastal strips and provided by law, as well as the use of modern technologies for industrial and domestic wastewater treatment, this requires regulation. Further harmonization of Ukraines water legislation with European legislation will help prevent water-related morbidity.

KEYWORDS:
surface waters, nutrients, phosphates, wastewater treatment technologies, regulatory support.

REFERENCES:
1. Stavytskyi E.A., Rudko H.I., Yakovlieva Ye.O. et al. Stratehiia vykorystannia resursiv pytnykh pidzemnykh vod dlia vodopostachannia [Strategy for the Use of Drinking Groundwater Resources for Water Supply]. Chernivtsi: Bukrek. 2011 ; 1 : 348 p. (in Ukrainian).
2. Prokopov V.O. Hihiienichni problemy vodopostachannia v Ukraini. Dosvid ta perspektyvy naukovoho suprovodu problem hihiienichnoi nauky ta praktyky [Hygienic Problems of Water Supply in Ukraine. Experience and Prospects of Scientific Support of Problems of Hygienic Science and Practice]. A.M. Serdiuk (ed.). Kyiv. 2011 : 106-132 (in Ukrainian).
3. Matsenko O.M., Chyhryn O.Yu., Taranovskyi V.I., Dolhodush A.I. Sotsio-ekoloho-ekonomichni problemy vodopostachannia v Ukraini. Mekhanizm rehuliuvannia ekonomiky [Socio-ecological and Economic Problems of Water Supply in Ukraine. Mechanism of Economic Regulation]. 2011 ; 4 : 264-271 (in Ukrainian).
4. Smyrnova S.M., Smyrnov V.M., Bahatiuk D.V. Otsinka mozhlyvosti vykorystannia pidzemnykh dzhered vody v yakosti pytnoi vody na prykladi mikroraionu Ternovka mista Mykolaieva [Estimation of Possibility of Use of Underground Sources of Water as Drinking Water on an Example of the Ternovka Residential District of the City of Mykolaiv]. Naukovyi visnyk MDU im. V.O. Sukhomlynskoho [Scientific Herald of MSU of them. VO Sukhomlinsky]. 2014 ; 62 (107) : 57-63 (in Ukrainian).
5. Lynnyk P.M. Orhanichni rechovyny poverkhnevykh vod [Organic Matter of Surface Waters]. Kyiv : Tsentr ekol. osvity ta informatsii. 2008 ; 3 : 45-46 (in Ukrainian).
6. Himberg K., Keijola A.-M., Hiisvirta L. et al. Water Reserch. 1989 ; 8 (23) : 979-984. DOI : https://doi.org/10.1016/0043-1354(89)90171-1
7. Denys O. Voda i enerhiia: suchasni pidkhody [Water and Energy: Modern Approaches]. Voda i vodoochysni tekhnolohii [Water and Water Treatment Technologies]. 2018 ; 2 (88) : 12-17 (in Ukrainian).
8. Selezneva A.V., Seleznev V.A. Ot lokalnogo monitoringa k regulirovaniyu sbrosa zagryaznyayushchikh veshchestv v vodnye obekty [From Local Monitoring to Regulating the Discharge of Pollutants into Water Bodies]. Vodnoe khozyaystvo Rossii [Water Management of Russia]. 2008 ; 2 : 4-21 (in Russian).
9. Lushkin Y.A., Strelkov D.A., Nemnonova M.A. Problemy zabora i ochistki vody dlya vodosnabzheniya iz istochnikov s obilnoy vodnoy rastitelnostyu [Problems of Water Intake and Purification for Water Supply from Springs with Abundant Aquatic Vegetation]. Vestnyk SGASU. Gradostroitelstvo i arkhitektura [Vestnik SGASU. Urban Planning and Architecture]. 2012 ; 1 : 50-54 (in Russian). DOI : https://doi.org/10.17673/Vestnik.2012.01.9
10. Strelkov K.E., Lukshin Y.A., Felinkov V.M. Prichiny i posledstviya tsveteniya vodoistochnikov, ispolzuemykh dlya tseley khozyaystvenno-pitevogo vodosnbazheniya [Causes and Consequences of Flowering of Water Sources Used for the Purposes of Economic and Drinking Water Supply]. Vestnik NGIEI. 2014 ; 12 (43) : 79-83 (in Russian).
11. Kovalchuk L.Y., Mokienko A.V., Nesterova D.A. Gigienicheskaya otsenka tsianobaketriy ozer Ukrainskogo Pridunavya [Hygienic Assessment of Cyanobacteria of Lakes of the Ukrainian Danube]. Dosiahnennia biolohii ta medytsyny [Achievements of Biology and Medicine]. 2014 ; 2 (24) : 10-13 (in Russian).
12. El-Shehawy R., Gorokhova E., Fernández-PiZas F., F. F. del Campo. Water Research. 2012 ; 46 (5) : 1420-1429. DOI : https://doi.org/10.1016/j.watres.2011.11.021
13. Gidrokhimicheskie pokazateli sostoyaniya okruzhayushchey sredy: spravochnye materialy [Hydrochemical Indicators of the State of the Environment: Reference Materials]. Moscow : YNFRA-M. 2007 : 192 p. (in Russian).
14. Dėl Nuotekų Tvarkymo Reglamento Patvirtinimo : fine iš 17/09/06 Nr. D1-236. Vilnius. 2006 : 18 p.
15. Dyrektyva Rady 91/271/IeES "Pro ochystku miskykh stichnykh vod" vid 21 travnia 1991 roku. Verkhovna Rada Ukrainy [Council Directive 91/271 / EEC "On Urban Waste Water Treatment" of 21 May 1991. The Verkhovna Rada of Ukraine.]. URL : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/994_911
16. Dzherela tsentralizovanoho pytnoho vodopostachannia. Hihiienichni ta ekolohichni vymohy shchodo yakosti vody i pravyla vybyrannia : DSTU 4808:2007. Chynnyi vid 05.07.2007 [Sources of Centralized Drinking Water Supply. Hygienic and Environmental Requirements for Water Quality and Selection Rules: DSTU 4808: 2007. Valid from 05.07.2007]. Kyiv : Derzhspozhyvstandart Ukrainy. 2007 : 39 p.
17. Mariievskyi V.F., Bondarenko V.I. Novyi pidkhid v tekhnolohii znezarazhennia pytnoi vody [A New Approach in the Technology of Disinfection of Drinking Water]. ETEVK-2001 : zb. tez dop. mizhnar. konhresu, Ukraina [ETEVK-2001: Coll. Thesis Add. International Congress, Ukraine]. Kharkiv. 2001 : 86-88 (in Ukrainian).
18. Prokopov V.A., Teteneva Y.A., Martyshchenko N.V., Nekrasova L.S., Valyavskaya H.Y. Sanitarnoe sostoyanie r. Dnepr po rezultatam vedomstvennogo monitoringa [Sanitary Condition of the Dnieper River According to the Results of Departmental Monitoring]. Gigiena naselennykh mest : sb. nauch. tr. [Hygiene of Populated Places: Scientific Collection]. Kiev ; 2000 ; 37 : 87-90 (in Russian).
19. Prokopov V.A., Teteneva Y.A., Tarabarova S.B., Martyshchenko N.V., Nekrasova L.S., Valyavskaya H.Y. Gigienicheskaya otsenka kachestva vody r. Dnepr v predelakh Ukrainy [Hygienic Assessment of Water Quality of the Dnieper River within Ukraine]. Gigiena naselennykh mest : sb. nauch. tr. [Hygiene of Populated Places: Scientific Collection]. Kiev ; 1999 ; 35 : 77-82 (in Russian).
20. Sanitarnye pravila okhrany poverkhnostnykh vod ot zagryazneniya : SanPiN 4630-88 [Sanitary Rules of Protection of Surface Waters Against Pollution: SanPiN 4630-88]. Moscow : Mynysterstvo zdravookhranenyia SSSR [Ministry of Health of the USSR]. 1988 : 70 p.
21. Balakina M.N., Kucheruk D.D., Bilyk Yu.S. et al. Ochistka stochnykh vod ot byogennykh elementov [Wastewater Treatment from Nutrients]. Khimiya i tekhnologiya vody [Chemistry and Technology of Water]. 2013 ; 5 (35) : 386-397 (in Russian). DOI : https://doi.org/10.3103/S1063455X13050044
22. Kulskiy L.A. Osnovy fiziko-khimicheskikh metodov obrabotki vody [Fundamentals of Physicochemical Methods of Water Treatment]. Moscow : Ministerstvo komunalnogo khazyaystva RSFSR [Ministry of Communal Services of the RSFSR]. 1962 : 220 p. (in Russian).
23. Polishchuk A.A., Yalovskiy G.V., Mozolevskaya T.N., Goltsov V.Y. Soderzhanie fosfatov v r. Dnestr i stochnykh vodakh g. Odessa [The Content of Phosphates in the Dniester and Sewage of Odessa]. Ukrainskyi hidrometeorolohichnyi zhurnal [Ukrainian Hydrometeorological Journal]. 2012 ; 11 : 195-201 (in Russian).
24. Stankevych V.V. Hihiienichne obgruntuvannia umov vodokorystuvannia v zviazku z evtrofuvanniam vodoim : avtoref. dys. doktora med. nauk: 14.00.07 hihiiena [Hygienic Substantiation of Water Use Conditions in Connection with Eutrophication of Reservoirs: Author's Ref. Dis. Dr. Med. Sciences: 14.00.07 "Hygiene"]. Kyiv. 1996 : 42 p. (in Ukrainian).
25. Derzhavnyi vodnyi kadastr. Rozdil Vodokorystuvannia. Shchorichnyk vodokorystuvannia. 2016 r. Basein Dnipra [State Water Cadastre. Section "Water Use". Yearbook of Water Use. 2016. Dnieper Basin]. Derzhavne ahentstvo vodnykh resursiv [State Agency of Water Resources]. (in Ukrainian). URL : https://monosnap.com/file/2HC2PoYRqSftRnGsjY9drtcUhbKvxW
26. Mokiienko A.V., Kovalchuk L.I. Ukrainske Prydunavia: hihiienichni ta medyko-ekolohichni osnovy vplyvu vody yak faktora ryzyku na zdorovia naselennia [Ukrainian Danube: Hygienic and Medical-ecological Bases of Water Impact as a Risk Factor for Public Health]. Odesa : Pres-kurier. 2017 : 352 p. (in Ukrainian).
27. Aristi I., von Schiller D., Arroita M. et al. Freshwater Biology. ScienceDaily. 2015 ; 60 (7). URL : https://www.sciencedaily.com/releases/2015/10/151029134654.htm
28. Natsionalna dopovid pro yakist pytnoi vody ta stan pytnoho vodopostachannia v Ukraini. Ministerstvo rehionalnoho rozvytku, budivnytstva ta zhytlovo-komunalnoho hospodarstva Ukrainy [National Report on Drinking Water Quality and the State of Drinking Water Supply in Ukraine. Ministry of Regional Development, Construction and Housing of Ukraine] (in Ukrainian). URL : http://old.menr.gov.ua/index.php/dopovidi