Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 67, 2017   -   Pages: 99-111
HEALTH PROTECTION OF THE POPULATION FROM THE EFFECT OF THE JOINT ACTION OF THE MAGNETIC FIELD OF INDUSTRIAL FREQUENCY - 50 HZ AND NITROSAMINS (ON)
I. Chernichenko1, V. Dumansky1, N. Nikitina1, E. Serdyuk1, L. Sovertkova1, N. Balenko1, O. Litvichenko1, L. Tomashevska1, L. Grigorenko1, S. Bitkin1, Yu. Dumansky1, A. Bezverkha1
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU
https://doi.org/10.32402/hygiene2017.67.099

SUMMRY:
Object of research: magnetic field of industrial frequency (50 Hz), carcinogenic substances (nitrosamines).
Objective: to determine the features of functional changes in the body under the action of a magnetic field - 50 Hz against a background of different levels of loading of chemical carcinogens.
Research methods: calculation, instrumental, mathematical, toxicological, physiological, im-munological, biochemical, hematological.
For the first time, the sanitary-hygienic characteristics of the conditions under which the population is exposed to the influence of the combined action of the magnetic field and nitrosamines are given. It is shown that the magnetic field is 50 Hz and nitrosamines are carcinogenic-dangerous environmental factors and are characterized by a violation of the immune system, a general toxic ef-fect on the human body and experimental animals.
Based on the results of the research, a review of the literature on the effect of the magnetic field - 50 Hz and nitrosamines on the human body and experimental animals - was prepared, the main sources of these factors, methods for their determination in the environment, found that these factors affect biochemical, immunological, hematological, physiological indicators of the state of the organism of experimental animals, and measures to minimize the influence of these factors on hu-mans in conditions of populated areas are justified and proposed.

REFERENCES:
1. Possible Health Effects of Exposure to Residential Electric and Magnetic Fields / National Academy of Science ; National Research Council. Washington, DC : National Academy Press; 1996.
2. Hihiienichna otsinka priorytetnykh chynnykiv, shcho vynykaiut pry ekspluatatsii kabelnykh linii elektroperedachi ta naukove obgruntuvannia vymoh do yikh bezpeky v umovakh suchasnoi miskoi zabudovy : Zvit pro NDR /DU Instytut hromadskoho zdorovia im. O.M. Marzieieva NAMN Ukrainy ; kerivnyk prof. Dumanskyi Yu.D. [Hygienic Assessment of the Prior Factors Arising from the Operation of Cable Transmission Lines and Scientific Substantiation of the Requirements for their Safety in Modern Urban Development: SRW Report /O.M. Marzieiev Institute for Public Health, NAMSU; under the of guidance of Prof. Dumanskyi Yu.D.]. Kyiv ; 2013 : 176 p. (in Ukrainian).
3. Lytvychenko .. Naukovi osnovy okhorony povitrianoho seredovyshcha vid zabrudnennia kantserohennymy N-nitrozaminamy ta poperedzhennia onkohennoho ryzyku dlia naselennia : avtoref. dys. dokt. biol. nauk. [Scientific Bases of Air Protection against Carcinogenic Contamination with N-Nitrosamines and Prevention of Oncogenic Risk for the Population: Abs. Dr. Biol. Diss.]. Kyiv ; 1999 : 35 p. (in Ukrainian).
4. Derzhavni sanitarni normy y pravyla zakhystu naselennia vid vplyvu elektromahnitnykh vyprominiuvan : DSNiP IT 239-96. [State Sanitary Norms and Regulations for the Protection of the Population from the Influence of Electromagnetic Radiation: SSNR IT 239-96]. Kyiv ; 1996 : 28 p. (in Ukrainian).
5. SOU-N EE 20.179:2008 Rozrakhunok elektrychnoho i mahnitnoho poliv linii elektroperedavannia. Metodyka. Zi zminamy / NEK Ukrenerho [SOU-H EE 20.179: 2008 Calculation of Electric and Magnetic Fields of Transmission Lines. Method. With Changes ]. Kyiv ; 2008 : 24 p. (in Ukrainian).
6. Chernychenko I.O., Pershehuba Ya.V. and Lytvychenko O.M. Dovkillia ta zdorovia Environment&Health). 2010 ; 2 (53) : 70-74 (in Ukrainian).
7. Metodychni rekomendatsii po orhanizatsii kontroliu za skladom kantserohennykh politsyklichnykh aromatychnykh vuhlevodiv v atmosfernomu povitri naselenykh mists [Methodical Recommendations for the Organization of the Control of the Composition of Carcinogenic Polycyclic Aromatic Carbohydrates in the Ambient Air of Settlements]. Kyiv ; 1983 (in Ukrainian).
8. Vybor territorii po razmeshcheniyu promyshlennogo i zhilishchnogo stroitelstva na osnove opredeleniya i gigiyenicheskoy otsenke realnykh nagruzok na naseleniye fizicheskikh i aerogennykh khimicheskikh faktorov okruzhayushchey sredy : metodicheskiye rekomendatsii [The Choice of the Territory for the Location of the Industrial and Housing Construction on the Basis of the Definition and Hygienic Assessment of the Real Loads of Physical and Aerogenic Chemical Environmental Factors on the Population: Guidelines]. Kiev ; 1990 (in Russian).