Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 67, 2017   -   Pages: 255-260
ECOLOGICAL-DEMOGRAPHIC ASPECTS OF URBANIZATION AND SUSTAINABLE DEVELOPMENT
I.I. Ustinova1, G.Ya. Trahthengerts2
1 KYIV NATIONAL UNIVERSITY OF CONSTRUCTION AND ARCHITECTURE
2 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU

: 72.01:005+711.13:504
https://doi.org/10.32402/hygiene2017.67.255

SUMMRY:
The article considers the law of ecosystem self-regulation in the development of regions as ecological and urban systems. It is established that in the framework of this law, the stabilization of the population is determined by factors governing the stability of the ecosystem. Taking into account the wave nature of the evolution of such systems in the study were obtained ecological-demographic territorial forecast of development of Ukraine and its regions.

REFERENCES:
1. Pro utvorennia mizhvidomchoi robochoi hrupy z pytan naukovo obgruntovanoho otsiniuvannia demohrafichnoho rozvytku Ukrainy : Postanova Verkhovnoi Rady Ukrainy vid 8 veresnia 2016 r. 599. [On the Establishment of an Interagency Working Group on Scientifically Based Assessment of the Demographic Development of Ukraine: Resolution of the Verkhovna Rada of Ukraine, September 8, 2016 599]. (in Ukrainian). URL : http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/599-2016 /print1447275733159915
2. Dolnik V.R. Priroda. 1992 ; 6 : 3-16 (in Russian).
3. Odum Eu. Ekologiya [Ecology]. Transl. from English. Moscow : Mir ; 1986 ; 2 : 376 p. (in Russian).
4. Reimers N.F. Ekologiya (teorii. Zakony. Pravila. Printsipy i gipotezy) [Ecology (Theories, Laws, Regulaions, Principles and Hypotheses)]. oscow : Rossiya molodaya ; 1994 : 367 p. (in Russian).
5. Pro okhoronu navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha : Zakon Ukrainy 1264-XII [On the Protection of the Environment: Law of Ukraine No. 1264-XII ]. (in Ukrainian). URL : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/1264-12
6. Pirozhkov S.I. Demograficheskiye protsessy i vozrastnaya struktura naseleniya [Demographic Processes and Age Structure of the Population]. oscow : Statistika ; 1976 : 135 p. (in Russian).
7. Ustinova .. Metodolohichni osnovy staloho rozvytku ekoloho-mistobudivnykh system : avtoref. dys. dokt. arkhitectury [Methodological Basis for the Stable Development of Ecological and Town-Planning Systems : Authors Abs. Dr. Arch. Diss.] : 18.00.01. yiv : 2016 : 29 p. (in Ukrainian).
8. Ustinova .. Stalyi rozvytok v konteksti khvylovoi urbanistyky [Sustainable Development in the Context of Wave Urbanism]. In : Ekolohichna bezpeka: problemy i shliakhy vyrishennia: zb. nauk. prats XI mizhnar. nauk.-prakt. konf. [Ecological Safety: Problems and Solutions: Sci.Works Coll. of the XI Intern. Sci.-Pract.Conf.]. Kharkiv ; 2015 : 203-208 (in Ukrainian).