Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 67, 2017   -   Pages: 173-179
SUBSTANTIATION OF HYGIENIC PRINCIPLES CONTROL IN TERMS OF SAFETY OF TOYS BASED ON INTERNATIONAL EXPERIENCE
A.G. Platonova1, N.Ya. Yatskovskaya1, E.S. Shkarban1, H.M. Saenko1, T.E. Somova2
1 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU
2 STATE SERVICE OF UKRAINE ON FOOD SAFETY AND CONSUMER PROTECTION

: 613.955
https://doi.org/10.32402/hygiene2017.67.173

SUMMRY:
Analysis of current domestic and international experience in regulatory compliance in part of securing the health of children in the production, sale and use of toy indicates that the discrepancy of the age vital characteristics of a child: the European Community requirements of EU Directives and ISO are voluntary in nature and relate exclusively to toys that a child under 6 years can take by mouth. In harmonised European toy safety standards Technical regulations there are no require-ments for sanitary parameters and heavy metals content; allowed the use of 11 allergenic aromatic substances in table games for children aged 3 and up, come in and relating security solely injury pre-vention (falls, suffocation, inhalation, electrocution, etc.). Features the use of various types of raw materials for the composition of toys and the duration of direct contact with the skin and mucous membranes is the basis for the development of hygienic classification of this product and require op-timization of the list of safety performance indicators subject to mandatory control to ensure the preservation of the public health.

REFERENCES:
1. Tsarova N.S. and Zadorozhnyi A.V. Stan bezpeky dytiachykh ihrashok v Ukraini [The State of the Safety of Children's Toys in Ukraine]. In : Zbirnyk naukovykh prats Odeskoi derzhavnoi akademii tekhnichnoho rehuliuvannia ta yakosti [Collection of Scientific Works of the Odessa State Academy of Technical Regulation and Quality ]. Odesa; 2012 ;1 : 30-31 (in Ukrainian).
2. Polka N.S., Yatskovska N.Ya. and Platonova A.H. Hihiienichne zabezpechennia umov zhyttiediialnosti ditei: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia [Hygienic Provision of Vital Activity Conditions for Children: Problems and the Ways for their Solution]. In : Dosvid ta perspektyvy naukovoho suprovodu problem hihiienichnoho nauky ta praktyky : zb. nauk. pr. [Experience and Prospects of the Scientific Support of the Problems of Hygienic Science and Practice: Coll. Sci. Works]. Kyiv ; 2011 : 70-80 (in Ukrainian).
3. Konventsiia pro prava dytyny (20.11.1989) [Convention on the Rights of the Child (11/20/1989)]. Yurydychnyi visnyk Ukrainy. 2005; 48 : 12 p. (in Ukrainian).
4. Konstytutsiia Ukrainy. Vid 28.06.1996 r., Postanova 254k/96-VR [The Constitution of Ukraine. 28.06.1996, Resolution No. 254k / 96-VR ]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 1996 ; 30 : 141 (in Ukrainian).
5. Pro okhoronu dytynstva: Zakon Ukrainy vid 26.04.2001. 2402-III [On the Protection of Childhood: Law of Ukraine, 26.04.2001. 2402-III ]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2001 ; 30 : 142 p. (in Ukrainian).
6. Simeinyi kodeks Ukrainy. Vid 10.01.2002. 2947-III [Family Code of Ukraine, 10.01.2002. No. 2947-III ]. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy. 2002 ; 21-22 : 135 p. (in Ukrainian).
7. Shumilo .. Forum prava. 2009 ; 3 : 697-703 (in Ukrainian).
8. Pro zatverdzhennia Pravyl komisiinoi torhivli neprodovolchymy tovaramy : Nakaz Ministerstva zovnishnikh ekonomichnykh zviazkiv Ukrainy vid 13.03.1995. 37 [On Approval of the "Regulations of Commission Trade of Non-Food Products": Order of the Ministry of Foreign Economic Relations of Ukraine,13.03.1995. 37]. (in Ukrainian). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0079-95
9. Halan .V. Analiz rynku dytiachykh ihrashok v Ukraini [Analysis of the Toy Market in Ukraine]. In : Formuvannia mekhanizmiv upravlinnia yakistiu ta pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstv. VI Mizhnarodna naukovo-praktychna Internet-konferentsiia : tezy dopovidei [Formation of the Mechanisms for Quality Management and Increase of the Competitiveness of the Enterprises. VI International Scientific and Practical Internet Conference: Abstracts]. Dnipropetrovsk ; 2015 : 59-60 (in Ukrainian).
10. Voinash L.H. Tovaroznavstvo neprodovolchykh tovariv. Pidruchnyk [Commodity Science of Non-Food Products. Manual]. yiv : Ukrosvita ; 2004 : 436 p. (in Ukrainian).
11. Vieth B., Pirow R. and Luch A. Arch Toxicol. 2014 ; 88 : 2315-2318. DOI : https://doi.org/10.1007/s00204-014-1402-8
12. Pro zatverdzhennia Tekhnichnoho rehlamentu bezpeky ihrashok: Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 8 zhovtnia 2008. 901 [On the Approval of the Technical Regulation of Toy Safety: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine, October 8, 2008 No. 901]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2008 ; 78 : 2615. (in Ukrainian).
13. Pro zatverdzhennia Tekhnichnoho rehlamentu bezpechnosti ihrashok : Postanova KMU vid 11.07.2013. 515 [On the Approval of Technical Regulation of Toy Safety: the CMU Resolution, 11.07.2013. 515 ]. Ofitsiinyi visnyk Ukrainy. 2013 ; 61 : 2192 . (in Ukrainian).
14. Platonova A.H. and Somova T.Ye. Rezultaty derzhavnoho sanitarno-epidemiolohichnoho nahliadu za obihom tovariv dlia ditei u 2012-2014 rr. [Results of the State Sanitary and Epidemiological Inspectors of the Turnover of Goods for Children in 2012-2014 ]. In : Aktualni pytannia hihiieny ta ekolohichnoi bezpeky Ukrainy (odynadtsiati marzieievski chytannia): zb. tez dop. nauk.-prakt. konf. [Topical Issues of Hygiene and Environmental Safety of Ukraine (The Eleventh Marzieievs Reading): Coll. Abs.Sci.-Pract. Conf. ]. Kyiv ; 2015 ; 15 : 106-108 (in Ukrainian).
15. Somova T.Ye. and Shkarban K.S. Rezultaty laboratorno-instrumentalnoho kontroliu tovariv dlia ditei u 2012-2014 rokakh [Results of Laboratory and Instrumental Control of Goods for Children in 2012-2014]. In : Aktualni pytannia hihiieny ta ekolohichnoi bezpeky Ukrainy (odynadtsiati marzieievski chytannia): zb. tez dop. nauk.-prakt. konf. [Topical Issues of Hygiene and Environmental Safety of Ukraine (The Eleventh Marzieievs Reading): Coll. Abs. Sci-Pract. Conf.]. Kyiv ; 2015 ; 15 : 110-112 (in Ukrainian).
16. Platonova A.H., Yatskovska N.Ya., Shkarban K.S. and Saienko H.M. Osoblyvosti priorytetiv batkiv shchodo vyboru ihrashok ta tryvalist yikh vykorystannia ditmy riznoho viku [Description of the Parents' Priorities for the Choice of the Toys and Duration of their Use by the Children of All Ages ]. In : Hihiiena naselenykh mists : zb. nauk. Pr.[ Hygiene of Populated Places : Sci. Works Coll.]. Kyiv ; 2015 ; 66 : 241-252 (in Ukrainian).
17. Platonova A.H., Yatskovska N.Ya., Shkarban K.S. and Saienko H.M. Kharakterystyka asortymentu ta tryvalosti kontaktu ditei z ihrashkamy u doshkilnomu navchalnomu zakladi [Description of Assortment and Duration of the Childrens Contact with Toys at Preschool Institution]. In : Hihiiena naselenykh mists : zb. nauk. pr.[ Hygiene of Populated Places : Sci. Works Coll.]. Kyiv ; 2015 ; 65 : 218-226 (in Ukrainian).