Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 67, 2017   -   Pages: 25-31
DEVELOPMENT OF AUTOMATED SYSTEM OF STATISTICAL ANALYSIS OF RESEARCH RESULTS OF AIR
S.V. rnv1, D.V. Tarabtsev1
1 Alchevsk City Branch of the State Institution "Luhansk Regional Laboratory Center of the State Sanitary Service of Ukraine"

: 613.15:614.715-519.685.1:004.67
https://doi.org/10.32402/hygiene2017.67.025

SUMMRY:
In Alchevsk city sanitary-epidemiological station (Alchevsk Municipal Branch of State Institu-tion Lugansk regional Laboratory Center of State Sanitary and Epidemiological Service of Ukraine) developed and introduced into practice the automated system of processing the results of air investigations. Prepared for this purpose the computer program Air-2 allows using standard statistical methods to calculate air quality indices for different periods of time.
Proposed introduction single centralized automated system of statistical processing of the re-sults of air in the PC laboratory studies of all the sanitary-epidemiological institutions of Ukraine.

REFERENCES:
1. Serdiuk .. Hihiienichna nauka vid suchasnosti do maibuttia [Hygienic Science - from the Present to the Future]. In : Hihiienichna nauka ta praktyka. Suchasni realii : materialy XV zizdu Ukrainy [Hygieni Science and Practice. Modern Realities: Proceedings of the XV Congress of Ukraine]. Lviv : LNMU im. Danyla Halytskoho ; 2012 : 5-8 (in Ukrainian).
2. Grebnyak N.P., Fedorenko A.Yu., Yakimova K.A. et al. Gigiena I sanitariia. 2002 ; 2 : 21-23 (in Russian).
3. Polka N.S., Yatskovska N.Ya., Platonova A.H. et al. Hihiienichne zabezpechennia umov zhyttiediialnosti ditei: problemy ta shliakhy yikh vyrishennia [Hygienic Provision of the Vital Activity Conditions for the Children: Problems and Ways for their Solution]. In : Dosvid ta perspektyvy naukovoho suprovodu problem hihiienichnoi nauky ta praktyky [Experience and Prospects of the Scientific Support of the Problems in the Hygienic Science and Practice]. Kyiv ; 2011 : 70-80 (in Ukrainian).
4. Molini M.P., James W.Q., Kyung H.J. t al. Environ. Res. 2011 ; 111 (8) : 1222-1229.
5. Agarkov V.I., Grishchenko S.V. and Korovina V.P. Bolezni sistemy krovoobrashcheniya sredi naseleniya urbanizirovannogo regiona [Circulatory System Diseases Among the Population of Urbanized Region ]. Donetsk : Nord-Press; 2004 : 167 p. (in Russian).
6. Hryshchenko S.V. Hihiienichni osnovy profilaktyky onkolohichnoi zakhvoriuvanosti naselennia v rehionakh z nespryiatlyvymy ekolohichnymy umovamy : avtoref. dys. dokt. med. nauk [Hygienic Bases of the Prevention of Oncological Morbidity in the Regions with the Unfavourable Ecological Conditions: Abs. Dr. Med. Diss.]. Donetsk ; 2001 : 33 p. (in Ukrainian).
7. Brunekreef B. and Holdate S. Lancet. 2002 ; 360 : 1233-1242. DOI : https://doi.org/10.1016/S0140-6736(02)11274-8
8. Prokhorov Ye.V., Maltseva L.O., Maltsev O.M. et al. Visnyk sotsialnoi hihiieny ta orhanizatsii okhorony zdorovia Ukrainy. 2006 ; 1 : 13-16 (in Ukrainian).
9. Agarkov V.I., Grishchenko S.V., Umanskiy V.Ya. et al. Gigiyena ekologicheskoy sredy Donbassa [Hygiene of Ecological Environment of Donbass ]. Donetsk ; 2004 : 172 p. (in Russian).
10. Sumenko V.V., Boyev V.M., Lebedkova S.E. et al. Gigiena I sanitariia. 2012 ; 1 : 67-69 (in Russian).
11. Briazkalo V.V. Zabrudnennia atmosfernoho povitria v Ukraini ta yoho vplyv na zakhvoriuvanist naselennia po materialakh ofitsiinoi medychnoi statystyky [Ambient Air Pollution in Ukraine and Its Impact on the Population Morbidity According to the Official Medical Statistics]. In : Hihiiena atmosfernoho povitria : zb. tez dop. naukovo-prakt. konf. z mizhnarodnoiu uchastiu (prysviachena 110-y richnytsi z dnia narodzhennia D.M. Kaliuzhnoho) [Ambient Air Hygiene: Coll. Abs. Sci.-Pract. Conf. with International Participation (Dedicated to the 110th Anniversary of D.M. Kaliuzhnyi)]. Kyiv ; 2010 : 23-24 (in Ukrainian).