Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 67, 2017   -   Pages: 203-208
ANALISIS OF STOMATOLOGYCAL HEALTH AMONG YOUNG PEOPLE AS MEDICAL AND SOCIAL CHARACTERISTIC OF PATIENT
I.V. Borysova1
1 UKRAINIAN MILITARY MEDICAL ACADEMY

: 616.31-08-039.71
https://doi.org/10.32402/hygiene2017.67.203

SUMMRY:
Data of stomatologycal observations of 943 pupils from state schools, 1665 students from technical schools and 385 students from universities of railway establishment system in Kiev city were given in this article. Features of stomatologycal pathologies of different social groups of the pre-conspriction and conspriction age were analyzed. Main ways of improvement of stomatologycal health of adolescence were defined.

REFERENCES:
1. Lukianova O.M., Antypkin Yu.H., Omelchenko L.I. and Kvashnina L.V. Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia. 2009 ; 71 (5) : 50-51 (in Ukrainian).
2. Pedan V.B., Ostashko S.I. and Meshkova E.M. Z turbotoiu pro dytynu. 2009 ; 6(9) : 12-13 (in Russian).
3. Savychuk N.O. and Klitynska O.V. Sovremennaya stomatologiya. 2008 ; 1 : 94-98 (in Ukrainian).
4. Savychuk N.O. Dentalni tekhnolohii. 2010 ; 2 : 7-10 (in Russian).
5. Moskalenko V.F. Pediatriia, akusherstvo ta hinekolohiia. 2010 ; 4 : 104 p. (in Ukrainian).
6. Kaniura .. Dentalni tekhnolohii. 2008 ; 3(38) : 57-59 (in Ukrainian).
7. Khomenko L.O. Naukovyi visnyk NMU im. O.O. Bohomoltsia. 2007 ; 4 : 11-14 (in Ukrainian).
8. Borisova I.V. and Murlanova T.P. Metodologicheskiye podkhody profilaktiki stomatologicheskikh zabolevaniy u podrostkov [Methodological Approaches to the Prevention of Dental Diseases in Adolescents]. In : Materialy mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii stomatolohiv (23-24 veresnia 2011, Uzhhorod) [Proc. of the International Dental Scientific Conference (September 23-24, 2011, Uzhhorod)]. Uzhhorod ; 2011 : 29-36 (in Russian).
9. Finansuvannia derzhavnykh tsilovykh prohram u sferi okhorony zdorovia [Financing of State Target Programs in the Field of Health Care]. Ukrainskyi medychnyi chasopys. 2010 ; 5 (79) : 10 p. (in Ukrainian). URL : https://www.umj.com.ua/article/6353/finansuvannya-derzhavnix-cilovix-program-u-sferi-oxoroni-zdorov-ya
10. Grigorieva N.V. Dytiachyi likar. 2011 ; 2(9) : 54-63 (in Russian).
11. Pro udoskonalennia ambulatorno-poliklinichnoi dopomohy ditiam v Ukraini : Nakaz MOZ Ukrainy 434 vid 29.11.2002 Pro udoskonalennia ambulatorno-poliklinichnoi dopomohy ditiam v Ukraini : Nakaz MOZ Ukrainy 434 vid 29.11.2002 [On the Improvement of Outpatient Care for Children in Ukraine: Order of the Ministry of Public Health of Ukraine 434, 29.11.2002]. (in Ukrainian).
12. Pro udoskonalennia orhanizatsii medychnoi dopomohy ditiam pidlitkovoho viku : Nakaz MOZ Ukrainy 465, 12.12.2002 [On the Improvement of the Organization of Medical Care for Teenage Children: Order of the Ministry of Public Health of Ukraine]. (in Ukrainian).
13. Pro zatverdzhennia Polozhennia pro viiskovo-likarsku ekspertyzu v Zbroinykh Sylakh Ukrainy : Nakaz Ministra oborony Ukrainy 402 vid 14.08.2008 [On the Approval of the Regulation on Military Medical Examination in the Armed Forces of Ukraine: Order of the Minister of Defense of Ukraine No. 402, 14.08.2008]. (in Ukrainian).