Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 67, 2017   -   Pages: 61-66
ASSESSMENT OF THE PHYTOTOXIC ACTION OF PETROLEUM PRODUCTS AT THE STAGE OF THEIR HYGIENIC REGULATION IN THE SOIL
O. Shevchenko1, O. Kulahin1, M. Antomonov2
1 STATE INSTITUTION "DNIPROPETROVSK MEDICAL ACADEMY OF THE MINISTRY OF HEALTH OF UKRAINE"
2 STATE INSTITUTION O.M. MARZIEIEV INSTITUTE FOR PUBLIC HEALTH NAMSU

: 614.77:504.5:543.275.2:614.78/.79
https://doi.org/10.32402/hygiene2017.67.061

REFERENCES:
1. Nadorov N.K. Neft i gaz Kazakhstana [Oil and Gas of Kazakhstan]. Almaty (Qazagstan) : Munay ; 1995 ; Part1 : 320 p. (in Russian).
2. Rogozina .. Neftegazovaya geologiya. Teoriya i praktika. 2006 ; 1 : 1-10 (in Russian).
3. Fatumbi V.A. Oil Pollution in Nigeria. A Case Study of the Niger Delta. The Environscope Journal. 2003 ; 1 : 68-74.
4. Agarwal Tripti. J. Hazardous Proc. 2009 ; 171 (1/3) : 894-900. DOI : https://doi.org/10.1016/j.jhazmat.2009.06.081
5. Ahel M. and Tepic N. Bull. Environ. Contam. Toxicol. 2000 ; 65 (2) : 236-243. DOI : https://doi.org/10.1007/s0012800120
6. Shevchenko O.A. and Kulahin O.O. Vyvchennia stabilnosti naftoproduktiv u chornozemi typovomu [Study of the Stability of Petroleum Products in Typical Black Earth]. In : Profilaktychna medytsyna: zdobutky sohodennia ta pohliad u maibutnie : Proc. naukovo-prakt. konf. [Preventive Medicine: Advances of the Present and Look to the Future: Proc.Sci.-Pract.Conf.]. Dnipropetrovsk ; 2016 : 189-190 (in Ukrainian).
7. Gerasimov M.I., Stroganova M.N., Mozharova N.V. et al. Antropogennyye pochvy: genezis, geografiya, rekultivatsiya. Uchebnoye posobiye [Anthropogenic Soils: Genesis, Geography, Recultivation. Guide]. Smolensk, Russia : Oykumena ; 2003 : 268 p. (in Russian).
8. McGill W.W. J. Canad. Petrol. Technol. 1977 ; 16 (2) : 60-67. DOI : https://doi.org/10.2118/77-02-07
9. Poryadok opredeleniya razmerov ushcherba ot zagryazneniya zemel khimicheskimi veshchestvami. Utv. Roskomzemom RF i Minprirody RF. 1993. [The Procedure for the Determinination of the Extent of Damage from Chemical Pollution of Land. Approved by Roskomzem of the Russian Federation and the Ministry of Natural Resources of the Russian Federation. 1993]. (in Russian). URL : http://www.sra-russia.ru/upload/iblock/a78/a78e4cef6360a9bb3c4153277aee758a.pdf
10. Metodyka vyznachennia zbytku, obumovlenoho zabrudnenniam i zasmichenniam zemelnykh resursiv v rezultati porushennia pryrodookhoronnoho zakonodavstva. Ministerstvo okhorony navkolyshnoho pryrodnoho seredovyshcha i yadernoi bezpeky [Methodology for the Determination of the Damage Caused by the Pollution and Littering of Land Resources as a Result of the Violation of the Environmental Legislation. The Ministry of Environment and Nuclear Safety]. Kyiv ; 1998 : 22 p. (in Ukrainian). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0285-98
11. Palyvo dyzelne pidvyshchenoi yakosti. Tekhnichni umovy : SSTC 4840:2007 [High Quality Diesel Fuel. Specifications: SSTC 4840: 2007]. (in Ukrainian). URL : http://document.ua/palivo-dizelne-pidvishenoyi-jakosti_-tehnichni-umovi-nor16038.html
12. Metodicheskiye rekomendatsii po gigiyenicheskomu obosnovaniyu PDK khimicheskikh veshchestv v pochve. 2609-82 [Guidelines for the Hygienic Substantiation of the MPC for Chemicals in Soil, No. 2609-82]. oscow : Ministry of Health of the USSR ; 1982 : 57 p. (in Russian).
13. Lapach S.N., Chubenko A.V. and Babich P.N. Statisticheskiye metody v mediko-biologicheskikh issledovaniyakh s ispolzovaniyem Excel [Statistical Methods in Biomedical Research using Excel]. Kiev : Morion ; 2001 : 408 p. (in Russian).