Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 69, 2019   -   Pages: 3-10
ACADEMICIAN YEVHEN HNATOVYCH HONCHARUK (In commemoration of 90th Anniversary)
S.I. Harkavyi1
1 BOGOMOLETS NATIONAL MEDICAL UNIVERSITY
https://doi.org/10.32402/hygiene2019.69.003

REFERENCES:
1. Vilenskiy Yu., Garkavyi S. and Prokopovich A. Akademik Evgeniy Ignatyevich Goncharuk. Povest o zhizni. Bardov V. (ed). [Academician Yevgenii Ignatievich Goncharuk. The Story of Life]. Vinnitsa : Nova kniga ; 2005 : 167 p. (in Russian).
2. Moskalenko V.F., Yavorovskyi O.P., Harkavyi S.I. and Bardov V.H. Zhyttia ta diialnist Yevhena Hnatovycha Honcharuka (do 80-richchia z dnia narodzhennia). [Yevhen Honcharuk's Life and Activities (In Commemoration of 80th Anniversary)]. In : Naukovyi visnyk Natsionalnoho med. universytetu im. O.O. Bohomoltsia. 2010 ; 10 ( Special Issue) : 31-40 (in Ukrainian).
3. Serdiuk A.M., Savina R.V. and Harkavyi S.I. Tvorche nadbannia akademika Yevhena Hnatovycha Honcharuka. Naukometrychnyi analiz [The Creative Heritage of Academician Yevhen Honcharuk. Scientometric Analysis]. In : Aktualni pytannia zakhystu dovkillia ta zdorovia naselennia Ukrainy (rezultaty naukovykh rozrobok 2016 r.) [Topical Issues of the Protection of Environment and Health of the Population of Ukraine (Results of Scientific Developments in 2016)]. Iss. 3. Kyiv ; 2017 : 6-36 (in Ukrainian).

FOR CITATION:
Harkavyi S.I. Akademik Yevhen Hnatovych Honcharuk (do 90-richchia vid dnia narodzhennia) [Academician Yevhen Hnatovych Honcharuk (in commemoration of 90th Anniversary)]. In : Hihiiena naselenykh mists : zb. nauk. pr. [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2019 ; 69 : 3-10 (in Ukrainian).