Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 67, 2017   -   Pages: 123-127
FEATURES OF THE EFFECT OF HYPOGEOMAGNETIC FIELD ON ECG OF WHEAT RATS IN CHRONIC EXPERIMENT
V.I. Nazarenko1, O.I. Nykyforuk1, Y.V. Kudievsky1
1 SI THE INSTITUTE OF OCCUPATIONAL HEALTH NAMSU

: 613.648.2:57.084
https://doi.org/10.32402/hygiene2017.67.123

SUMMRY:
The influence of the hypogeomagnetic fields (HGMP) with the levels of 25 μT, 15 μT and 7.5 μTl on the bioelectric activity of the white rats heart at the chronic exposure for 3 months was investi-gated. It has been established that the adverse effect of 15 μT level is reversible and, during the re-covery period of 1 month, the ECG values do not differ from the values in the control group. The lev-el of the hypogeomagnetic field of 7.5 μT has the ability to lead to sustained negative changes in the bioelectric activity of heart during chronic exposure that does not disappear during the recovery pe-riod. The level of HGMP 25 μT did not have a negative effect on the ECG values of white rats. The obtained data can be used in the development of preventive measures to prevent the adverse effect of this factor on the human organism.

REFERENCES:
1. Dimitrova S., Stoilova I., Yanev T. and Cholakov I. Arch. Environ. Health. 2004 ; 59 (2) : 84-90. DOI : https://doi.org/10.3200/AEOH.59.2.84-90
2. Stoupel E. Journal of Clinical and Basic Cardiology. 1999 ; 2 (1) : 34-40.
3. Rozov V.Yu., Rezinkina M.M., Dumanskiy Yu.D. and Bitkin S.V. Analiz tekhnogennykh iskazheniy geomagnitnogo polya v pomeshcheniyakh i normirovaniye ikh dopustimykh urovney [Analysis of Technogenic Distortions of the Geomagnetic Field in the Premises and Standardization of their Acceptable Levels]. In : Hihiiena naselenykh mists [Hygiene of Populated Places: Sci. Works Coll.]. Kyiv ; 2008 ; 55 : 98-104 (in Russian).
4. ICNIRP Guidelines. On Limits of Exposure to Static Magnetic Fields. Health Physics. 2009 ; 96 (4) : 504514. DOI : https://doi.org/10.1097/01.HP.0000343164.27920.4a
5. Gurfinkel Yu.I., Atkov O.Yu., Vasin A.L., Breus T.K., Sasonko M.L. and Pishchalnikov R.Yu. Life Sciences in Space Research. 2016 ; 8 : 1-7. DOI : https://doi.org/10.1016/j.lssr.2015.11.001
6. Dumanskiy Yu.D., Popovich V.M. and Kozyarin I.P. Gigiena I sanitariia. 1977 ;12 : 32-36(in Russian).
7. Serdiuk .. Vzaimodeystviye organizma s elektromagnitnymi polyami kak s faktorom okruzhayushchey sredy [The Interaction of the Body with Electromagnetic Fields as an Environmental Factor]. Kyiv : Naukova dumka ; 1977 : 226 p. (in Russian).
8. Nazarenko V.. Ukrainskyi zhurnal z problem medytsyny pratsi. 2009 ; 4 : 66-69 (in Ukrainian).
9. Nazarenko V.. Kombinovana diia mahnitnoho polia promyslovoi chastoty, shumu, pidvyshchenoi temperatury povitria yak problema medytsyny pratsi : avtoref. dys. dokt. biol. nauk : 14.02.01 hihiiena ta profesiina patolohiia [Combined Effect of the Magnetic Field of Industrial Frequency, Noise, High Air Temperature as a Problem of Occupational Medicine: Abs. Dr. Biol. Diss. : 14.02.01 "Hygiene and Occupational Pathology"]. Kyiv ; 2010 : 26 p. (in Ukrainian).
10. Shandala M.G. and Antomonov M.Yu. Gigiena I sanitaria. 1986 ; 7 : 26-28 (in Russian).
11. Trakhtenberg I.M., Sova R.E., Sheftel V.O. and Onikiyenko F.A. Pokazateli normy u laboratornykh zhivotnykh v toksikologicheskom eksperimente (sovremennyye predstavleniya i metodicheskiye podkhody. osnovnyye parametry i konstanty) [Indicators of Norm in the Laboratory Animals in a Toxicological Experiment (Modern Ideas and Methodological Approaches, Basic Parameters and Constants)]. Moscow : Meditsina ; 1978 : 176 p. (in Russian).
12. Kovalenko V.N. (ed.). Rukovodstvo po kardiologii [Guide in Cardiology ]. Kiev : Morion ; 2008 : 1402 p. (in Russian).