Hygiene of populated placesISSN: 2707-0441 eISSN: 2707-045X
Issue 69, 2019   -   Pages: 181-185
ORGANIC AGRICULTURE AS A WAY TO THE IMPROVEMENT OF THE POPULATION HEALTH THROUGH HEALTHY FOOD PRODUCTS
O.I. Tsyhanenko1, Ya.V. Pershehuba2, N.M. Zakharova2, L.M. Avramenko2, N.A. Skliarova1, L.F. Oksamytna1
1 NATIONAL UNIVERSITY OF UKRAINE ON PHYSICAL EDUCATION AND SPORT
2 SHUPYK NATIONAL MEDICAL ACADEMY OF POSTGRADUATE EDUCATION

: 613.2
https://doi.org/10.32402/hygiene2019.69.181

SUMMRY:
The paper presents the data on healthy nutrition to improve the health of the population and preserve the environment.
Objective: We identified the directions of healthy nutrition use in combination with the sus-tainable food agrarian systems - organic agriculture as a way to preserve population health and good environmental state.
Materials and methods: We performed the systemic analysis of the data of scientific, scien-tific-methodical literature and other sources of information on the problem of the use of healthy nutri-tion as a way to preserve the health of the population and good environmental state.
Results: Solution of the problem of the use of healthy nutrition to improve the health of the population and preserve the good environmental state should be carried out in combination with the sustainable agricultural production systems.
Conclusions: To improve the health of the population and the state of the environment and to achieve the global goals of sustainable development, it is necessary to use the healthy nutrition in the combination with permanent agricultural production systems - organic agriculture.

KEYWORDS:
healthy nutrition, agriculture, environment, health of the population.

REFERENCES:
1. Andrushenko V. Ahrosvit. 2015 ; 7 : 55-62 (in Ukrainian).
2. Barns P. and Svarni . Zdorovoe pitanie v voprosakh i otvetakh [Healthy Nutrition Questions and Answers]. oscow : Alpina Pablisher ; 2016 : 432 p. (in Russian).
3. Birta H.. and Burgu Yu.H. Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen: navch. posibnyk [Methodology and Organization of Scientific Research : Textbook ]. yiv : Tsentr uch-bovoi literatury ; 2016 : 142 p. (in Ukrainian).
4. Villet V. and Skerret P. Khimiya zdorovogo pitaniya [Chemistry of Healthy Nutrition]. oscow : Popurri ; 2014 : 352 p. (in Russian).
5. Gumovskaya I. Desiat zapovedey zdorovogo pitaniya [Ten Precepts for Healthy Nutrition]. oscow : Medkniga ; 2017 : 64 . (in Russian).
6. Doktor R. Zdorovoe pitanie v bolshom gorode [Healthy Nutrition in the Large City]. oscow : ; 2018 : 336 p. (in Russian).
7. Zolotin A.Yu., Antipova T.A. and Shikhailo N.A. Pishchevaya promyshlennost. 2016 ; 9 : 16-18 (in Russian).
8. Mishenin Ye.V. and Yarova I.Ye. Zbalansovane pryrodokorystuvannia. 2015 ; 2 : 90-94 (in Ukrainian).
9. Food in the Anthropocene: the EATLancet Commission on Healthy Diets from Sustainable Food Systems. Published: January 16, 2019. URL : https://www.thelancet.com/commissions/EAT
10. Popova .L. Stalyi rozvytok ahrosfery Ukrainy: polityka i mekhanizmy [Stable Development of Ukraine's Agricultural Sphere: Policy and Mechanisms]. Kyiv ; 2009 : 352 p. (in Ukrainian).
11. Pro zatverdzhennia Natsionalnoho planu shchodo neinfektsiinykh zakhvoriuvan dlia dosiahnennia hlobalnykh tsilei staloho rozvytku : Rozporiadzhennia Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 26 lypnia 2018 r. N 530-r. [On the Approval of the National Plan on the Noncommunicable Diseases to Achieve Global Stable Development Goals: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine, July 26, 2018 No. 530-p.] (in Ukrainian). URL : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/530-2018-
12. Rymar-Shcherbina N.B., Tsyganenko O.I. and Lapchenko V.S. Gigiena I sanitariia. 1995 ; 6 : 18-22 (in Russian).
13. Rudenko L.G. (ed.). Transformatsiini protsesy v hospodarstvi rehioniv Skhidnoi Yevropy : Naukovi dopovidi Mizhnarodnoi naukovo-prakt. konf. [Transformation Processes in the Economy of Eastern Europe: Scientific Reports of the International Scientific and Pract.Conf.]. Irpin (Ukraine); 1997 ; 135 p. (in Ukrainian).

FOR CITATION:
Tsyhanenko O.I., Pershehuba Ya.V., Zakharova N.M., Avramenko L.M., Skliarova N.A., Oksamytna L.F. Orhanichne zemlerobstvo, yak shliakh pokrashchennia zdorovia naselennia cherez produkty zdorovoho kharchuvannia [Organic agriculture as a way to the improvement of the population health through healthy food products]. In : Hihiiena naselenykh mists : zb. nauk. pr. [Hygiene of Populated Places]. Kyiv ; 2019 ; 69 : 181-185 (in Ukrainian).